Introduce


DS Co., Ltd

DS Co., Ltd - Tập trung vào 3 mảng chính: 1. Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Phần mềm hệ thống 2. Phát triển Các ứng dụng trên di động cho Việt Nam và trên toàn thế giới 3. Outsourcing