Introduce


DS Co., Ltd

DS Co., Ltd - Tập trung vào 2 mảng chính về là Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Phần mềm hệ thống và Các ứng dụng, trò chơi trên di động cho Việt Nam và trên toàn thế giới