Book Now - +84 932219268

Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp DS tạm dừng các hoạt động tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người từ 0 giờ ngày 28/3/2020 đến 24 giờ ngày 22/4/2020

Ngày đăng: 2020-03-20

Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp DS trân trọng thông báo đến các Thành viên và Học viên của Công ty: Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Bắt đầu từ 0h ngày 28/3/2020 tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ít nhất đến 22/4/2020 tại một số địa phương"(Ảnh: VGP/Quang Hiếu, báo http://baochinhphu.vn/)

Vì vậy Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp DS tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ít nhất đến 22/4/2020. Nhân sự sẽ tiến hành làm việc online, cần thiết thì mới gặp gỡ trao đổi công việc và phải sử dụng biện pháp phòng tránh dịch.

Yêu cầu các thành viên và học viên nghiêm chỉnh chấp hành!